Najważniejsze zmiany w PIT w 2012

90372_accounting_calculator_tax_returnDeklaracje podatkowe w następnym r za rok 2011 oddawane będą w identycznej formie co dotychczas. Zmiany przepisów nie ominęły jednak PITów.

Wśród największych jest obecna na pewno modyfikacja definicji osoby samodzielnie wychowującej małoletniego. Zastosowana różnica powoduje wyjaśnienie dwuznaczności, która obowiązywała do tej pory. Odtąd osoba taka może rozliczyć się indywidualnie jeżeli pozostaje w roku podatkowym rodzicem lub opiekunem prawnym nieletniego oraz jest niezamężna, stanu wolnego, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stanie separacji w rozumieniu odrębnych paragrafów, lub osobą zamężną, jeśli jej małżonek został pozbawiony praw do opieki nad dziećmi lub odsiaduje karę więzienia, jeśli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samodzielnie wychowuje dzieci do 18 lat lub dzieci bez względu na wiek jeśli otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub świadczenia socjalne lub też dzieci chodzące do szkoły pod warunkiem samodzielnie nie wykonywały pracy zarobkowej w roku podatkowym kwoty opodatkowanej według skali podatkowej lub ze spieniężenia obligacji w kwocie wyższej niż 3089 zł z pominięciem renty rodzinnej.

Następna modyfikacja odnosi się do ulgi internetowej, którą rozliczać można już nie tylko na podstawie faktury, lecz także na podstawie innych umów zaopatrzonych w dane kontrahentów i opis towaru i kwotę zapłaty.

W zakresie zniżki zdrowotnej podatnik korzystający do tej pory zniżki kwoty w związku z posiadaniem zwierzęcia może robić odliczenia jedynie jeśli pies wypełni wymagania zwierzęcia pomocnika, czyli będzie zwierzęceniem ze specjalnym certyfikatem.

Zmianie uległ także zakres identyfikacji podatników. Obecnie w przeważającej liczbie osób numerem widniejącym na zeznaniu podatkowym będzie PESEL, a nie jak wcześniej NIP. NIP określał będzie biznesmenów.

Zmianie uległ także zakres dokumentów rozliczanych ryczałtowo, do kwoty 200 zł. Aktualnie limit ten wynosi 200 zł rocznie a nie jak dotychczas, gdy był to limit 30-dniowy. Dochody z umów zlecenie do tej wartości rozliczane są ryczałtowo bez zmniejszania ich o koszty uzyskania przychodów.

Określono także zasady zwrotu przychodów, które wcześniej odejmowano od podatku lub zysku. W przypadku zwrotu takich przychodów podatnikowi, podatnik nie ma obowiązku poprawiać dotychczasowej deklaracji podatkowej lecz ma obowiązek wykazać zwroty jako przychód roku podatkowego, w którym dostał on zwrot.

Zmianie uległy także zasady wyliczania kwoty dochodów określanych w walutach obcych. Eliminując zasady szczególne wyliczania walut wskazano jedną priorytetową zasadę, według której dochody w walutach obcych przelicza się na PLN według kursu wypośrodkowanego walut obcych wystawianego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę uzyskania dochodu, natomiast koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Inny kurs wyliczeń stosuje się dla ulg i odliczeń. Kwoty przysługujące do ulgi od dochodu, bazy obliczenia podatku lub zniesienia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złotówki według kursu średniego walut obcych wyliczanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu lub zapłaty podatku.

Zmianie uległ także zakres informacji, które są kluczowe dla odliczenia przez honorowych dawców krwi darowizny równej zapłacie za oddaną krew. Wystarczy zaświadczenie jednostki organizacyjnej pełniącej zadania w obszarze pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez honorowego dawcę krwi.

W przypadku darowizn innych niż finansowa zmianie uległ zakres wiadomości ukazanych na formularzu. Aktualnie przekazy finansowe takiej dokonuje się na podstawie dowodu, z którego wynikają informacje identyfikujące darczyńcę oraz sumę ofiarowanej ofiary wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej otrzymaniu. Dotąd ulgę rozliczano na podstawie dokumentu, z którego wynikała jedynie wartość ofiary.

Zmianie nie uległ natomiast okres składania PITów –w dalszym ciągu dla zasad w większości jest to ostatni kwietnia roku kolejnego po roku podatkowym.